regulamin

Regulamin Loterii Rudnik Tumay „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ RUDNIK TUMAY

 

„U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz, co chcesz z nią zrobisz”

 

  1. Organizator i czas trwania loterii

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz, co chcesz z nią zrobisz” zwanej dalej „Loterią” jest firma Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec z siedzibą w Kraśniku przy Al. Niepodległości 10 C, NIP: 715 132 71 16, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 01 sierpnia 2018 r. i trwać będzie do dnia 31 stycznia 2019r.

1.3. Loteria urządzana jest na obszarze województwa lubelskiego w punktach:

Kraśnik – Al. Niepodległości 10c, ul. Urzędowska 547, ul. Lubelska 47,

Stróża – ul. Akacjowa 34,

Nierzwica Kościelna – ul. Tatarakowa 10,

Lublin – Al. Kraśnicka 222.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”).

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U 2016, poz. 471).

 

  1. Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1 Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz osoba prawna która w okresie od 01 sierpnia 2018r do dnia 5 grudnia 2018 r. skorzysta z 2 usług oferowanych przez Organizatora: obowiązkowo usługi diagnostycznej oraz jednej dowolnie wybranej usługi (myjnia, mechanika, biuro podróży, wycieczki, auto-gaz powyżej 15 litrów, serwis opon, zbieżność, klimatyzacja, ubezpieczenia, darowizna na Fundację „Monte Cassino”). Minimalny koszt jednej usługi nie może być niższy niż 20 zł;

2.1.1 W Loterii mogą brać udział również osoby posiadające paragony, dowody wpłaty sprzed 01 sierpnia 2018r, dokumentujące skorzystanie z usług wymienionych w pkt. 2.1. pod warunkiem, że  widnieje na nich data nie wcześniejsza niż 06 grudnia 2017r.

2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.3 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Przystąpienie do loterii polega na zarejestrowaniu udziału poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w loterii promocyjnej („Formularz”) znajdującego się w oddziałach organizatora (tj. Kraśnik 3 punkty – Al. Niepodległości 10c, ul. Urzędowska 547, ul. Lubelska 47, Stróża ul. Akacjowa 34, Nierzwica Kościelna ul. Tatarakowa 10, oraz Lublin Al. Kraśnicka 222) tj. podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, obowiązkowo numer telefonu, własnoręczny podpis oraz oddanie paragonów z kasy lub dowodów wpłaty potwierdzających skorzystanie z 2 dowolnie wybranych usług wymienionych w pkt 2.1. w terminach wymienionych w pkt. 2.1 oraz 2.1.1. Jednocześnie Uczestnik składając podpis na Formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Po wypełnieniu formularza  i oddaniu paragonów lub dowodów zakupu osoba rejestrująca się w Loterii otrzyma „kupon dla organizatora”, który zostanie umieszczony w zapieczętowanej urnie znajdującej się w każdym oddziale organizatora. Osoba biorąca udział w loterii otrzyma również potwierdzenie zgłoszenia w postaci „kuponu dla zgłaszającego”, który posiada imię i nazwisko, datę oraz numer zgłoszenie..

2.5. Regulamin Loterii dostępny będzie w formie pisemnej w punktach Organizatora oraz na stronie internetowej www.rudniktumay.pl .

 

  1. Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1. Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia Loterii – 01 sierpień 2018r.

3.2. W dniu 6 grudnia 2018 r. w Kraśniku, w siedzibie Organizatora -Stacja Kontroli Pojazdów- przy ulicy Al. Niepodległości 10c, 23-204 Kraśnik zostanie przeprowadzone losowanie finałowe („Losowanie Finałowe”). W Losowaniu Finałowym przeprowadzonym 6 grudnia 2018 r. mogą wziąć udział Uczestnicy, których Zgłoszenie zostało zarejestrowane w okresie od 01 sierpnia 2018r od godziny 06:00 do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 22:00. Osoby wylosowane w Losowaniu Finałowym otrzymają nagrody, o których mowa w pkt 3.4. poniżej.

3.3. Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.4. Nagrodami w Loterii są:

3.4.1.  nagroda główna 30 000 zł brutto

3.4.2  dodatkowo 30 nagród pieniężnych po 500 zł brutto każda.

3.5. Pula nagród w Loterii wynosi 45000 złotych brutto.

3.6.Nagrody będą losowane podczas finału od najniższej wartości pieniężnej, czyli w pierwszej kolejności 30 nagród po 500 zł brutto każda oraz nagroda główna w kwocie 30 000 zł brutto.

3.7. Jeden „Formularz” może być przypisany wyłącznie jednej nagrodzie, o której mowa w pkt 3.4. Regulaminu. Każdy Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę, ale maksymalnie tyle, ile prawidłowych Formularzy wypełnił.

3.8. Za zapewnienie prawidłowości urządzania Loterii odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru w składzie trzyosobowym powołana przez Organizatora. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca Zaświadczenie o ukończeniu właściwego szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

3.9. Komisja Nadzoru w zakresie swoich kompetencji sporządza protokoły z przeprowadzonych losowań, czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności, Organizatora podczas przebiegu loterii, rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne. Protokół zawiera w szczególności stwierdzenie osób, jakie zostały wylosowane oraz rodzaj i wartość nagród jakie im przypadały. Członkowie komisji odpowiadają za wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków przed Organizatorem zgodnie z regulacjami ustawy kodeks pracy lub ustawy kodeks cywilny.

4.0 Finałowe losowanie nagród będzie transmitowane na  żywo przez Telewizję Lubelską 6 grudnia 2018r na antenie telewizji lubelska.tv o godz. 16.00 oraz online na stronie internetowej www.lubelska.tv o godz. 16:00.

                                           

  1. Sposób wyłaniania zwycięzców

4.1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Zasady prowadzenia finału Loterii są następujące – wszystkie kupony zgłoszeniowe biorące udział w losowaniu, które znajdują się w poszczególnych punktach organizatora w zapieczętowanych urnach zostaną       w dniu zakończenia loterii tj. 6 grudnia 2018 r przewiezione i wysypane do jednej urny przy Komisji Nadzoru, znajdującej się w głównej siedzibie firmy Rudnik Tumay Al. Niepodległości 10C w Kraśniku.

4.2. Następnie wybrana przez Komisję Nadzoru przypadkowa osoba z zebranych widzów, która w danej chwili przebywa w siedzibie Stacji Kontroli Pojazdów RUDNIK TUMAY i ogląda relację „Na Żywo” z przebiegu losowania, oraz która nie brała udziału w loterii, poprzez zasłonięte oczy wyciąga poszczególne kupony zgłoszeniowe w taki sposób, aby nie móc przewidzieć, jaki kupon zostanie wylosowany.

4.3. Komisja podejmuje odpowiednie środki celem zapewnienia pełnej losowości dokonanych losowań kuponów zgłoszeniowych.

4.4 Wylosowany kupon zgłoszeniowy trafia do Komisji Nadzoru, która sprawdza prawidłowość i czytelność wypełnionego kuponu, a następnie oddaje go prowadzącemu.

4.5 Prowadzący w celu powiadomienia Laureata wylosowanej nagrody powiadamia go telefonicznie, dzwoniąc pod wskazany w Kuponie numer telefonu. Prowadzący każdorazowo podejmie 2 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączenie aparatu telefonicznego, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).

4.6 W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem nagrody, Organizator zarządza losowanie kolejnego Kuponu do momentu skutecznego przyznania Zwycięzcom nagród, o których mowa pkt 3.4. Regulaminu.

4.7 Laureatem nagrody staje się osoba, która w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej poda swoje dane, czyli imię i nazwisko lub nr formularza i będą one zgodne z danymi na wylosowanym kuponie. W przeciwnym wypadku Organizator zarządzi wylosowanie kolejnego kuponu.

4.8 Wylosowany kupon zgłoszeniowy uprawnia do nagrody zgodnie z przewidzianym na dane losowanie porządkiem przyznawania nagród, wcześniej ogłoszonym publicznie.

4.9 Członkowie komisji po przeprowadzeniu wszystkich losowań sporządzają i podpisują protokół, w którym znajdują się dane osób wylosowanych oraz informacje, o których mowa w pkt 3.8.

 

  1. Odbiór nagród

5.1. Przekazanie nagród pieniężnych zwycięzcom odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Organizatora przy Al. Niepodległości 10c, 23-204 Kraśnik o godz. 16:00. Przed odbiorem nagród, o których mowa w pkt 3.4. Regulaminu zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać protokół odbioru nagrody.

5.2. Zwycięzcą może zostać uznana osoba, której dane widnieją na wypełnionym Formularzu. Tożsamość Zwycięzcy zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Organizatora na podstawie dowodu tożsamości.

5.3 Nagrody pieniężne są przekazywane na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy.

5.4. Nagrody pieniężne przekraczające kwotę zwolnioną od podatku dochodowego tj. 2 280 zł brutto od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 p.6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r poz. 200), są wydawane po potrąceniu 10% zryczałtowanego podatku od nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W przypadku Zwycięzcy Nagrody osoby prawnej, taka osoba rozlicza wygraną według

Obowiązujących ją przepisów prawa podatkowego.

5.5.Nagrody, które nie są odebrane przez Zwycięzców w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, lub nagrody, których wydania Organizator Loterii odmówi z uwagi na naruszenie Regulaminu, pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.

5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej nagrody.

5.8 Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.rudniktumay.pl oraz w siedzibie Organizatora Loterii.

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 07 stycznia 2019 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe, wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 07 stycznia 2019 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 25 stycznia 2019 r.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę
i miejsca zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową, jako przesyłkę poleconą na adres Organizatora:

Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec

Ul. Lubelska 47

23-200 Kraśnik

z dopiskiem „Reklamacja Loterii”.

6.4. Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem

pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

6.5. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 31 stycznia 2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).

6.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
6 miesięcy od dnia wymagalności.

6.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rudniktumay.pl. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz.165)

7.3. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

7.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec z siedzibą w Kraśniku przy Al. Niepodległości 10 C, 23-204 Kraśnik

7.5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe jedynie w związku z organizacją Loterii zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000),  art. 6 ust. 1 pkt 7 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

7.6. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia  udział w Loterii i otrzymania nagrody.

7.7. Każdy Uczestnik Loterii posiada :

–  prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

–  prawo żądania  przenoszenia podanych danych osobowych,

– prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO

Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec Al. Niepodległości 10c, 23-204 Kraśnik lub na adres e-mail: rudnik-lubelska@wp.pl.

7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7.9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.

7.10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

7.11. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.12. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są wyłącznie
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

7.13. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej:                      rudnik-lubelska@wp.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (81) 8251976 w dni robocze w godz. od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).