regulamin

Regulamin Loterii Rudnik Tumay „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ RUDNIK TUMAY

„U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”

 

  1. Organizator i czas trwania loterii

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą  „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz” zwanej dalej „Loterią” jest firma Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec z siedzibą w Kraśniku przy Al. Niepodległości 10 C, NIP: 715 132 71 16, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 16 sierpnia 2017 r. i trwać będzie do dnia 21 stycznia 2018r.

1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”).

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).

  1. Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1 Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz osoba prawna która w okresie od 16 sierpnia 2017r do dnia 5 grudnia 2017 r. skorzysta z 3 usług oferowanych przez Organizatora: obowiązkowo usługi diagnostycznej oraz dwóch dowolnie wybranych usług (myjnia, mechanika, biuro podróży, wycieczki, auto-gaz powyżej 15 litrów, serwis opon, zbieżność, klimatyzacja, ubezpieczenia, darowizna na Fundację „Monte Cassino” ). Minimalny koszt jednej usługi nie może być niższy niż 20 zł;

2.1.1 W Loterii mogą brać udział również osoby posiadające paragony , dowody wpłaty sprzed 16 sierpnia 2017r, dokumentujące skorzystanie z usług wymienionych w pkt. 2.1. pod warunkiem, że  widnieje na nich data nie wcześniejsza niż 30 listopada  2016r.

2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.3 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

2.4. Zarejestruje swój udział w Loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w loterii promocyjnej („Formularz”) znajdującego się w oddziałach organizatora wpisując w odpowiednie pola swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, obowiązkowo numer telefonu i składając własnoręczny podpis oraz oddanie paragonów z kasy lub dowodów wpłaty potwierdzających skorzystanie z 3 dowolnie wybranych usług wymienionych w pkt 2.1. w terminach wymienionych w pkt. 2.1 oraz 2.1.1. Jednocześnie Uczestnik składając podpis na Formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdza że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Po wypełnieniu formularza  i oddaniu paragonów lub dowodów zakupu osoba rejestrująca się w Loterii dostanie kupon zgłoszeniowy zawierający imię, nazwisko, nr zgłoszenia (taki sam jak na formularzu) oraz datę zgłoszenia.

2.5. Regulamin Loterii dostępny będzie w formie pisemnej w punktach Organizatora.

  1. Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1. Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia Loterii – 16 sierpień 2017r.

3.2. W dniu 6 grudnia 2017 r. w Kraśniku, w siedzibie Organizatora -Stacja Kontroli Pojazdów- przy ulicy Al. Niepodległości 10c, 23-204 Kraśnik zostanie przeprowadzone losowanie finałowe („Losowanie Finałowe”). W Losowaniu Finałowym przeprowadzonym 6 grudnia 2017 r. mogą wziąć udział Uczestnicy, których Zgłoszenie zostało zarejestrowane w okresie od 16 sierpnia 2017r od godziny 00:00 do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 24:00. Osoby wylosowane w Losowaniu Finałowym otrzymają nagrody, o których mowa w pkt 3.4. poniżej.

3.3. Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 922).

3.4. Nagrodami w Loterii są:

3.4.1.  nagroda pieniężna I stopnia w kwocie 20 000zł brutto

3.4.2.  nagroda pieniężna II stopnia w kwocie 10 000zł brutto

3.4.3.  nagroda pieniężna III stopnia w kwocie 5000zł brutto

3.4.4.  dodatkowo 20 nagród pieniężnych po 500zł brutto każda.

3.5. Pula nagród w Loterii wynosi  45000 złotych brutto.

3.6.Nagrody będą losowane podczas finału od najniższej wartości pieniężnej czyli w pierwszej kolejności 20 nagród po 500zł brutto każda, nagroda III stopnia w kwocie 5000zł brutto, następnie nagroda II stopnia w kwocie 10000zł brutto oraz nagroda główna I stopnia w kwocie 20 000zł brutto.

3.7. Jeden „Formularz” może być przypisany wyłącznie  jednej nagrodzie, o której mowa w pkt 3.4. Regulaminu. Każdy Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę, ale maksymalnie tyle, ile prawidłowych Formularzy wypełnił.

3.8. Za zapewnienie prawidłowości urządzania Loterii odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru w składzie trzyosobowym powołana przez Organizatora. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe w zakresie nadzorowania loterii promocyjnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o grach hazardowych.

3.9. Komisja Nadzoru w zakresie swoich kompetencji sporządza protokoły z przeprowadzonych losowań, czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności, Organizatora podczas przebiegu loterii, rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne. Protokół zawiera w szczególności stwierdzenie osób jakie zostały wylosowane oraz rodzaj i wartość nagród jakie im przypadały. Członkowie komisji odpowiadają za wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków przed Organizatorem zgodnie z regulacjami ustawy kodeks pracy lub ustawy kodeks cywilny.

4.0 Finałowe losowanie nagród będzie transmitowane na  żywo przez Telewizję Lubelską 6 grudnia 2017r na antenie telewizji lubelska.tv o godz. 16.00 oraz online na stronie internetowej www.lubelska.tv o godz. 16:00.

  1. Sposób wyłaniania zwycięzców

4.1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Zasady prowadzenia Loterii są następujące – wszystkie kupony zgłoszeniowe biorące udział w losowaniu, zostaną wysypane z zaplombowanych urn przy Komisji Nadzoru, do jednej urny.
4.2. Następnie wybrana przez Organizatora osoba, nie będąca członkiem komisji, wyciąga poszczególne kupony zgłoszeniowe w taki sposób, aby nie móc przewidzieć, jaki kupon zostanie wylosowany.
4.3. Komisja podejmuje odpowiednie środki celem zapewnienia pełnej losowości dokonanych losowań kuponów zgłoszeniowych.

4.4 Wylosowany kupon zgłoszeniowy trafia do Komisji Nadzoru, która sprawdza prawidłowość i czytelność wypełnionego kuponu, a następnie  oddaje go prowadzącemu.

4.5 Prowadzący w celu powiadomienia Laureata wylosowanej nagrody powiadamia go telefonicznie , dzwoniąc pod wskazany w Kuponie numer telefonu. Prowadzący każdorazowo podejmie 2 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączenie aparatu telefonicznego, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).

4.6 W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem nagrody, Organizator zarządza losowanie kolejnego Kuponu do momentu skutecznego przyznania Zwycięzcom nagród o których mowa pkt 3.4. Regulaminu.

4.7 Laureatem nagrody staje się osoba, która w trakcie rozmowy telefonicznej , o której mowa powyżej poda swoje dane czyli imię i nazwisko i będą one zgodne z danymi na wylosowanym kuponie. W przeciwnym wypadku Organizator zarządzi wylosowanie kolejnego kuponu.

4.8 Wylosowany kupon zgłoszeniowy uprawnia do nagrody zgodnie z przewidzianym na dane losowanie porządkiem przyznawania nagród, wcześniej ogłoszonym publicznie.

4.9 Członkowie komisji po przeprowadzeniu wszystkich losowań sporządzają i podpisują protokół, w którym znajdują się dane osób wylosowanych oraz informacje, o których mowa w pkt 3.8

  1. Odbiór nagród

5.1. Przekazanie nagród pieniężnych zwycięzcom odbędzie się 7 grudnia 2017r. w siedzibie Organizatora przy Al. Niepodległości 10c, 23-204 Kraśnik o godz. 16:00. Przed odbiorem nagród, o których mowa w pkt 3.4. Regulaminu zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać protokół odbioru nagrody.

5.2. Zwycięzcą może zostać uznana osoba, której dane widnieją na wypełnionym Formularzu. Tożsamość Zwycięzcy zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Organizatora na podstawie dowodu tożsamości.

5.3 Nagrody pieniężne są przekazywane na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy.

5.4. Nagrody pieniężne przekraczające kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 p.6a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016r poz. 2032 ze zm.), są wydawane po potrąceniu 10% zryczałtowanego podatku od nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.5.Nagrody które nie są odebrane przez Zwycięzców w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, lub nagrody których wydania Organizator Loterii odmówi z uwagi na naruszenie Regulaminu, pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.

5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej nagrody.

5.8 Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.rudniktumay.pl.

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 31 grudnia 2017r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 31 grudnia 2017 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 stycznia 2018r.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę
i miejsca zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową jako przesyłkę poleconą na adres Organizatora:

Rudnik Tumay biuro Andrzej Marzec

Ul. Lubelska 47

23-200 Kraśnik

z dopiskiem „Reklamacja Loterii”.

6.4. Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem

pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

6.5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 stycznia 2018 r.

6.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
6 miesięcy od dnia wymagalności.

6.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.8. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

7.2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.3. Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.

7.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są wyłącznie
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje
o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

 

Zatwierdził

Andrzej Marzec